Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie ostrożności i upewnienie się co do tożsamości osób, które są wpuszczane na teren Państwa posesji, gdyż otrzymujemy sygnały o osobach podających się za pracowników Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., a nie posiadające upoważnień i legitymacji służbowych.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028):
Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, maja prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo,
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci,
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tak stanowi.

Pracownicy PPK Sp. z o.o. wykonujący obowiązki służbowe polegające na czynnościach opisanych w art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Powyższe zadania są realizowane wyłącznie przez pracowników Spółki, Przedsiębiorstwo nie zleca ich wykonania podmiotom trzecim.

Informujemy że z dniem 01 stycznia 2024 r. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wprowadziło nowe wzory legitymacji służbowych oraz identyfikatorów dla pracowników Spółki. Legitymacje służbowe oraz identyfikatory są kartami o wymiarach 85 mm x 54 mm (rozmiar karty bankomatowej).

Na awersie znajdują się:

  • fotografia pracownika,
  • numer legitymacji,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • stanowisko pracy,
  • data ważności legitymacji/identyfikatora.

Na rewersie zamieszczone są dane kontaktowe oraz ogólne informacje dotyczące posługiwania się legitymacją/identyfikatorem.

Graficzny wzór nowych legitymacji służbowych, identyfikatorów i upoważnienia przedstawiają poniższe załączniki.

Awers legitymacji
Awers identyfikatora
Rewers legitymacji
Rewers identyfikatora
Wzór upoważnienia

W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności legitymacji służbowej lub upoważnienia okazywanych przez pracowników PPK Sp. z o.o. możliwa jest ich weryfikacja poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 61 29 10 320 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.