——————————————————ZAMÓWIENIE ROZSTRZYGNIĘTE —————————————— 

WYNIKI ZAŁĄCZONE DO ARTYKUŁU W FORMIE PDF

Pniewy, dnia 7 listopada 2016 r.

 

Numer postępowania 7/DOK/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn.:

„Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 w ul. Sienkiewicza w Pniewach, gm. Pniewy metodą bezwykopową”

1. Zamawiający:

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pniewach,
ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000177961, wysokość kapitału zakładowego: 13.803.500,00 zł, NIP: 787 14 26 929, Regon: 630789190,
telefon: 61 291 03 20, faks: 61 291 03 29,
adres e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl,

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ i dokumenty:

www: https://ppk-pniewy.pl/,

3. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Pniewach z 20 maja 2014 r. Do niniejszego zamówienia nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych.

4. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem: 7/DOK/2016 Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej DN300 ul. Sienkiewicza, w Pniewach
metodą bezwykowpową .
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221244-4 – roboty budowlane w zakresie kanałów
45232400-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
3. Zakres rzeczowy robót:
Renowacja fragmentów istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Pniewach metodą bezwykopową :
1)rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych
DN 300 ul. Sienkiewicza 135,5mb (odcinek od studni S1 do S2 i od studni S11 do studni S13) wraz z czyszczeniem, frezowaniem wystających przykanalików i korzeni oraz pracami towarzyszącymi.
2) Wycięcie otworów w rękawie w miejscach włączeń przykanalików
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadania, określonego w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności:
1) roboty przygotowawcze, demontażowe, porządkowe, oznakowanie i zagospodarowanie placu budowy, w tym pod względem przepisów BHP i ppoż,
2) utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,
3) dozorowanie budowy,
4) transport materiałów i ich składowanie.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia OC placu budowy oraz uiszczania opłat za czasowe zajęcie dróg. Wykonawca ponosi koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, a także koszty odbiorów wykonanych prac.
6. Wykonawca zobowiązany udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez strony protokołu wykonania umowy.
7. Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca przed obliczeniem ceny oferty powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:
1) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ,SIWZ, Raportem i płytą z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji w ul. Sienkiewicza w Pniewach
2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
8. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 8 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
9. Potwierdzeniem zakończenia zadania jest podpisanie przez Strony protokołu wykonania umowy.

6. Miejsce i termin składania ofert:

a) ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego,
b) termin do składania ofert upływa dnia 21 listopada 2016 roku godzina 10:00
c) oferty złożone po terminie, określonym w pkt b., zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte,
d) oferty otrzymane za pośrednictwem poczty po wyznaczonym terminie będą uznane za złożone po terminie i zostaną zwrócone,
e) oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), zaadresowanej wg wzoru:
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
w Pniewach, ul. Wspólna 6, 62 – 045 Pniewy
„Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 w ul. Sienkiewicza w Pniewach, gm. Pniewy metodą bezwykopową „

NIE OTWIERAĆ przed: 2016 – 11 – 21 godz. 10:30

koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi zawierać nazwę i adres Oferenta

7. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zamówienia:
Uprawnionym do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych
z niniejszym zamówieniem jest:
Lech Stępień
tel. 61 29 11 200, tel. kom. 507 139 861
fax. 61 29 103 29
e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl
w godzinach 8:30 – 13:00 od poniedziałku do piątku

8. Informacja o wysokości i formach wniesienia wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). Wadium może zostać wniesione
w postaci: kwoty pieniężnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www: https://ppk-pniewy.pl/.

 

 
pdfNotatka z wyboru
pdfWYNIKI ZAMÓWIENIA
pdfOgłoszenie
pdfSIWZ
pdfZal.1 Formularz ofertowy
pdfZal.2 Oświadczenie
pdfZal.3 Wykaz robot
pdfZal.4 Mapy sytuacyjne odcinków przeznaczonych do renowacji
pdfZal.5 Wzór umowy
pdfZal.6 STWIOR