Pniewy, dnia 27 października 2023 r.

Numer postępowania: 3/ADM/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków znajdujących się w posiadaniu Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 2024 roku – II”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

    Zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

pdf    Zał. 2 Projektowane postanowienia umowy

word    Zał. 3 Formularz ofertowy

word    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

word    Zał. 5 Oświadczenie w zakresie wykazu dostaw

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Unieważnienie:

pdf   Unieważnienie przetargu