Pniewy, dnia 23 maja 2022 r.

Numer postępowania: 14/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zamorze, gm. Pniewy – działki rekreacyjne etap III – 2”

pdf    Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

pdf STWiORB

pdf    Strona tytułowa

pdf    Opis techniczny

Część rysunkowa

pdf    Rys. nr 1 – Plan sytuacyjny kanalizacja sanitarna

pdf    Rys. nr 2 – Profil kanalizacji sanitarnej

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy