Pniewy, dnia 22 marca 2022 r.

Numer postępowania: 01/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od ul. Azaliowej do ul. Wiśniowej w Pniewach
gm. Pniewy”

pdf    SWZ

pdf    Specyfikacja techniczna

pdf    Przedmiar robót

pdf    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, strona tytułowa

pdf    Strona tytułowa

pdf    Opis techniczny

pdf    Pozwolenie na budowę

Część rysunkowa

pdf    Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu

pdf    Rys. nr 2 – Profil

pdf    Rys. nr 3 – Studnia z czyszczakiem rewizyjnym

pdf    Rys. nr 4 – Studnia z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym

pdf    Rys. nr 5 – Schemat studzienki rozprężnej “SR”

pdf    Rys. nr 6 – Schemat studni rewizyjnej

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy