Spotkać się to początek;
Zgodzić się to postęp;
Pracować razem to sukces.

Henry Ford

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przykłada wysoką wagę do budowy zespołu i rozwoju zatrudnianych osób. Człowieka stawiamy zawsze na pierwszym miejscu, zapewniając swym pracownikom warunki rozwoju zawodowego, które umożliwiają optymalne wykorzystanie ich potencjału, jednocześnie umożliwiając im realizację zawodowych i osobistych pasji oraz dbając o pozytywną atmosferę pracy.

Zatrudniamy zarówno specjalistów z doświadczeniem, jak i osoby będące na początku swojej kariery zawodowej, wiedząc, iż umiejętności zawodowe i doświadczenie zyskuje się z czasem. Pragniemy tworzyć środowisko pracy, które poprzez swoją stabilność pozwala pracownikom rozpoczynającym swoją zawodową drogę kroczyć nią nawet do emerytury.

Aktualne oferty pracy:

Operator urządzeń oczyszczalni ścieków

Specjalista ds. ochrony środowiska

Praca przy organizacji imprez gminnych – oferta skierowana do młodzieży

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
(KLAUZULA INFORMACYJNA)

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach (62-045), przy ulicy Wspólnej 6, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu zniszczone w ciągu 3 miesięcy w przypadku braku ich odebrania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora):

operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych i serwisów internetowych Administratora

Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu iodo@ppk-pniewy.pl; nr telefonu 61 29 103 20;

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach (62-045), przy ulicy Wspólnej 6 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”