Pniewy, dnia 13 marca 2024 r.

Numer postępowania: 4/DWT/2024

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, ul. Łubinowa dz. nr 1302 oraz 1296 – etap H”

pdf   Zapytanie ofertowe

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

word    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 4 Klauzula RODO

pdf    Zał. 5 Protokół wizji lokalnej

pdf    Plan sytuacyjny

pdf    Podział na etapy

pdf    Projekt Budowlany

pdf    Specyfikacja techniczna

pdf    Przedmiar robót

Rysunki

pdf    Profil odcinka

pdf    Studzienka DN 600

pdf    Studzienka DN 1000

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Notatka z wyboru oferty

pdf   Notatka z wyboru oferty