Pniewy, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Numer postępowania: 09/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zamorze, gm. Pniewy – działki rekreacyjne etap III”

pdf    Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

pdf    BIOZ

pdf    BIOZ – strona tytułowa

pdf STWiORB

pdf    Strona tytułowa

pdf    Opis techniczny

pdf    Oświadczenie

Część rysunkowa

pdf    Rys. nr 1 – Plan sytuacyjny woda

pdf    Rys. nr 2 – Plan sytuacyjny kanalizacja sanitarna

pdf    Rys. nr 3 – Plan sytuacyjny woda II

pdf    Rys. nr 4 – Profil kanalizacji sanitarnej

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

Otwarcie ofert

pdf    Notatka z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

pdf    Informacja o unieważnieniu postępowania