Pniewy, dnia 22 czerwca 2022 r.

Numer postępowania: 18/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m³, na wodę pitną wraz z infrastrukturą techniczną”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

pdf    Projekt Budowlany

pdf    Projekt techniczny – Roboty budowlane

pdf    Projekt techniczny – Roboty elektryczne

pdf    Projekt techniczny – Roboty instalacyjne

pdf    Specyfikacja techniczna – Roboty budowlane

pdf    Specyfikacja techniczna – Roboty elektryczne

pdf    Specyfikacja techniczna – Roboty instalacyjne

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

pdf    Zał. 6 Kosztorys ofertowy

pdf    Zał. 6.1 – Przedmiar robót – roboty budowlane

pdf    Zał. 6.2 – Przedmiar robót – roboty instalacyjne

pdf    Zał. 6.3 – Przedmiar robót – roboty elektryczne

Załączniki graficzne

pdf    Zał. 1 Plan zagospodarowania terenu

pdf    Zał. 2 Plan zagospodarowania terenu 2

pdf    Zał. 3 Rzut zbiornika

pdf    Zał. 4 Profil rurociągu tłocznego

pdf    Zał. 5 Profil rurociągu ssącego

pdf    Zał. 6 Profil przelewu i spustu

pdf    Zał. 7 Schemat węzłów

pdf    Zał. 8 Przekrój zbiornika

pdf    Zał. 9 Rzut zbiornika; widok nakrycia; przekroje

Unieważnienie postępowania

pdf    Unieważnienie postępowania – 19.07.2022 r.