Bardzo ważnym problemem okresu powojennego Pniew, była potrzeba wybudowania stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej równolegle ze skanalizowaniem miasta i wybudowania oczyszczalni ścieków. Już w 1977 roku przewidziano budowę stacji wodociągowej o wydajności 5722 m3/dobę i sieci o łącznej długości ok. 10 km. Pierwsze studnie głębinowe dla potrzeb komunalnych wykonano w Pniewach w 1975 roku. W latach następnych powstawały kolejne. Ostatnią studnię wywiercono w 1991 roku. Eksploatowanych obecnie jest 5 studni głębinowych. Ich głębokość wynosi od 29 m, do ok. 60 m. Wydajność ogólna stacji i studni wynosi 101,0 m3/h i 2400 m3/dobę. Woda czerpana jest z warstw wodonośnych czwartorzędowych – plejstocenu.

bok
bok

Oczyszczalnię ścieków w Pniewach rozpoczęto budować na początku lat 80 -tych. Rozruch technologiczny oczyszczalni nastąpił w roku 1987 i zakończył się 30 marca 1988 roku. Była to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna typu Bioblok WS – 400, produkcji PoWoGaz Pniewy.
Zakład Wodociąg i Kanalizacji w Pniewach od chwili powstania podlegał Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu, Zakład w Szamotułach. W okresie późniejszym nastąpił rozpad w/w Przedsiębiorstwa, majątek został przejęty przez gminę Pniewy i włączony w struktury ZAM (Zarząd Administracji Mienia) powstałego w roku 1991. W 1995 roku zlikwidowano ZAM i powołano Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pniewach. Był to zakład budżetowy. W 2000 roku przeprowadzono restrukturyzację Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, na bazie istniejącego majątku włączono go do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., założonego w 1996 roku.
W roku 2010 do spółki przystąpił nowy wspólnik i nastąpiła zmiana nazwy na Aquanet Pniewy Sp. z o.o. Rok 2012 jest rokiem przełomowym, gdyż Gmina Pniewy stała się ponownie stuprocentowym udziałowcem w Spółce i powstało Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Od 1997 roku zakład, jest zakładem samofinasującym się, nie korzysta z dotacji od gminy. Gmina wnosiła aportem wybudowane sieci wod – kan. Wartość majątku, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo, wynosi ok. 14 mln zł.
Oprócz podstawowej działalności tj. uzdatnianie i dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, Przedsiębiorstwo zajmowało się również produkcją i dostawą ciepła, utrzymaniem zieleni w Pniewach, administrowaniem Jeziora Pniewskiego, do końca roku 2009 administrowaniem cmentarza komunalnego.
W chwili obecnej Przedsiębiorstwo zajmuje się głównie: poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz wywozem nieczystości płynnych.
Zatrudnionych w pełnym etacie jest 25 osób. Zatrudnienie nie zwiększało się pomimo, że przybywało sieci wod – kan. W przeliczeniu na długości sieci, wskaźnik ten jest jednym z najniższych w kraju.
Dyżury na wodociągach są pełnione w godzinach od 600 do 2200. Na oczyszczalni dyżury pełnione są przez 24 h/dobę. Dyżury pełnione są przez wszystkie dni w roku.