Pniewy, dnia 3 października 2022 r.

Numer postępowania: 22/DWT/2022

Ogłoszenie o nieograniczonym postępowaniu przetargowym pn. :

“Wykonanie instalacji fotowoltaicznej gruntowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Pniewach”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

pdf   Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500

Otwarcie ofert

pdf    Notatka z otwarcia ofert

Wybór wykonawcy

pdf    Protokół z wyboru wykonawcy