Pniewy, dnia 12.07.2021 roku

Zainteresowani Oferenci

Dotyczy: Przetargu na usługę pn. „Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń składających się na linię do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pniewach” oznaczonego znakiem 5/DOK/2021

Zamawiający, kierując się treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, z uwagi na znaczną ilość pytań zgłoszonych przez wykonawców przesuwa termin składania ofert na dzień 20 lipca br. na godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca br. o godz. 10:30 za pośrednictwem platformy zakupowej.