Deklaracja dostępności serwisu ppk-pniewy.pl

Oświadczenie o dostępności

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów lub w PDF (z uwagi na charakter informacji publicznej) nie są dostępne cyfrowo

– Struktura organizacyjna Spółki jest przedstawiona w formie grafiki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 10 320. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzi jeden stopień. Przy wejściu nie znajduje się podjazd dla wózków.

Sekretariat oraz biura znajdują się na piętrze, na  które prowadzą schody.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku nie ma windy.

Na ścianie korytarza, po lewej stronie tuż za wejściem zainstalowany jest przycisk wezwania pomocy dla osób niepełnosprawnych. Po przyciśnięciu przycisku pojawi się pracownik PPK, który udzieli pomocy bądź skontaktuje z konkretną osobą odpowiedzialną za sprawę interesanta.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Przedsiębiorstwie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line.

Biuro Obsługi Klienta Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 11A, 62-045 Pniewy

Do budynku prowadzi 1 wejście szerokością przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Cała oddział znajduje się na parterze i jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem na terenie pniewskiego rynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Biurze Obsługi Klienta nie ma pętli indukcyjnych.

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.