Pniewy, dnia 17 stycznia 2020 r.

Numer postępowania: 01/DWT/2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, osiedle owocowe – etap VIII, ul. Borówkowa gm. Pniewy”

pdf    Ogłoszenie przetargu

pdf    SIWZ

pdf    Specyfikacja techniczna

pdf    Przedmiar robót

pdf    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, strona tytułowa

pdf    Strona tytułowa

Część rysunkowa

pdf    Istniejące budynki

pdf    Istniejące uzbrojenie w ul. Borówkowej

pdf    Rys. nr 3 – Plan zagospodarowania terenu

pdf    Rys. nr 6 – Plan zagospodarowania terenu

pdf    Rys. nr 26 – Profil

pdf    Rys. nr 43 – Schemat rewizyjnej studni betonowej

pdf    Rys. nr 44 – Schemat rewizyjnej studni inspekcyjnej

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Oświadczenie

pdf    Zał. 3 Wykaz robót

pdf    Zał. 4 Wykaz osób

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

pdf    Zał. 6 Kosztorys ofertowy