Pniewy, dnia 24 listopada 2016 r.

 

Numer postępowania 7/DWT/2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3500 kg wraz z zabudową”

 

 

1. Zamawiający:

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pniewach,
ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000177961, wysokość kapitału zakładowego: 13.803.500,00 zł, NIP: 787 14 26 929, Regon: 630789190,
telefon: 61 291 03 20, faks: 61 291 03 29,
adres e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl,

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ i dokumenty:

www: https://ppk-pniewy.pl/,

3. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Pniewach z 20 maja 2014 r. Do niniejszego zamówienia nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych.

4. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem: 7/DWT/2016 Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Przedmiot zamówienia:
5.1. Rodzaj zamówienia – dostawa.
5.2. Nazwa zamówienia:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3500 kg wraz z zabudową”
5.3. Szczegółowy opis dostawy zawiera SIWZ.

6. Miejsce i termin składania ofert:
6.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego,
6.2. Termin do składania ofert upływa dnia 8 grudnia 2016 roku godzina 13:00
6.3. Oferty złożone po terminie, określonym w pkt b., zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte,
6.4. Oferty otrzymane za pośrednictwem poczty po wyznaczonym terminie będą uznane za złożone po terminie i zostaną zwrócone,
6.5. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), zaadresowanej wg wzoru:
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
w Pniewach, ul. Wspólna 6, 62 – 045 Pniewy
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3500 kg wraz z zabudową”
NIE OTWIERAĆ przed: 08 – 12 – 2016 godz. 13:30

koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi zawierać nazwę i adres Oferenta

7. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zamówienia:
Uprawnionym do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych
z niniejszym zamówieniem jest:
Adam Szukała
tel. 61 29 103 20,
fax. 61 29 103 29
e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl
w godzinach 8:30 – 13:00 od poniedziałku do piątku

8. Informacja o wysokości i formach wniesienia wadium
Wadium nie jest wymagane.

9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www: https://ppk-pniewy.pl/.

 

 

pdfSIWZ
pdfZAL1. Formularz ofertowy
pdfZAL2. Oswiadczenie wykonawcy