Pniewy, dnia 8 kwietnia 2022 r.

Numer postępowania: 02/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Remont części ogrodzenia na terenie SUW w Pniewach, ul. Wspólna 6 oraz montaż bramy z napędem”

pdf    Zapytanie ofertowe

pdf    Strona tytułowa

pdf    Przedmiar robót

pdf    Opis techniczny

Część rysunkowa

pdf    Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu

pdf    Rys. nr 2 – Plansza zbiorcza ogrodzenia

pdf    Rys. nr 3 – Mapa działki 1245

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

pdf    Zał. 3 Klauzula RODO