Pniewy, dnia 13 czerwca 2022 r.

Numer postępowania: 17/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Wykonanie otworu studni głębinowej nr 3a, na terenie SUW Nojewo, gm. Pniewy”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

Załączniki graficzne

pdf    Zał. 1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa

pdf    Zał. 2 Karta projektowa

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert