Działalność podstawowa

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest ciągłe zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Pniewy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków. Dyspozycyjność Spółki wobec usługobiorców realizowana jest poprzez:

 • utrzymanie ciągłości i niezawodności produkcji i dystrybucji wody, odbioru ścieków oraz  ich oczyszczania;
 • całodobowe kierowanie i sterowanie tymi procesami;
 • całodobowe funkcjonowanie pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego;
 • utrzymanie w stałej gotowości drużyn pogotowia technicznego;
 • pełnienie przez kierownictwo przedsiębiorstwa Spółki i pracowników dyżurów domowych;
 • dyspozycyjność pracowników;
 • dbanie o jakość wody i monitorowanie jakości ścieków.

Realizacja przedmiotu działalności jest wykonywana poprzez:

 • ujmowanie, przesył, produkcja, zakup i dystrybucja wody dla mieszkańców, przemysłu i innych odbiorców z obszarów gminy objętych siecią wodociągową, w tym dla odbiorców hurtowych;
 • odbiór, przesyłanie ścieków i oczyszczanie ścieków pochodzących od odbiorców z obszarów gminy objętych siecią kanalizacyjną;
 • pobieranie od usługobiorców należności za usługi dostaw wody oraz odprowadzania ścieków;
 • opiniowanie w zakresie możliwości rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków;
 • określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem;
 • zapewnienie funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w warunkach specjalnych;
 • zapewnienie ochrony ujęć, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków;
 • obsługa punktu zlewnego;
 • dowóz wody beczkowozami;
 • wymiana, instalowanie i demontowanie wodomierzy;
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej;
 • zamykanie i ponowne uruchamianie przyłączy;
 • wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.