Pniewy, dnia 13 maja 2019 r.

Numer postępowania: 2/DWT/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w Pniewach, osiedle owocowe – etap V, ul. Malinowa, gm. Pniewy”

pdfOgłoszenie Przetargu

pdfOpis Techniczny

pdfSpecyfikacja techniczna

pdfSIWZ

pdfZałącznik nr 1 – Formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 – Oświadczenie

pdfZałącznik nr 3 – Wykaz robót

pdfZałącznik nr 4 – Wykaz osób

pdfZałącznik nr 5 – Wzór umowy

pdfZałącznik nr 6 – Przedmiar Robót

pdfZałącznik nr 7 – Kosztorys-ofertowy

pdfRysunek nr 33 – profil

pdfRysunek nr 6 – Plan zagospodarowania terenu

pdfStrona tytułowa