Pniewy,dnia 29 sierpnia 2019 r.

Numer postępowania: 3/DOK/2019

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 w ul. Sienkiewicza w Pniewach, gm. Pniewy metodą bezwykopową”

pdfOgłoszenie o zamówieniu
pdfSIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pdfZałącznik nr 1 – Formularz ofertowy
pdfZałącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta
pdfZałącznik nr 3 – Wykaz Robót
pdfZałącznik nr 4 – Mapa Sytuacyjna
pdfZałącznik nr 5 – Umowa
pdfZałącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót