Pniewy, dnia 13 marca 2024 r.

Numer postępowania: 6/DWT/2024

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjnej w ul. Stokrotkowej dz. nr 1320, 1328 – etap J”

pdf   Zapytanie ofertowe

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

word    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 4 Klauzula RODO

pdf    Zał. 5 Protokół wizji lokalnej

pdf    Plan sytuacyjny – kanalizacja

pdf    Plan sytuacyjny – wodociąg

pdf    Podział na etapy

pdf    Projekt Budowlany

pdf    Specyfikacja techniczna

pdf    Przedmiar robót

Rysunki

pdf    Profil kanalizacja

pdf    Studzienka DN 600

pdf    Studzienka DN 1000

pdf    Hydrant

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Notatka z wyboru oferty

pdf   Notatka z wyboru oferty