Niniejszym informuje że administratorem danych osobowych jest Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach przy ulicy Wspólnej 6 (zwana dalej „Spółką”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177961, legitymująca się następującym numer NIP 7871426929 oraz numerem REGON 630789190, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 30.041.000,00 złotych; nr. tel. 61 29 10 320; e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl.

W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 61 29 10 320, następującym adresem korespondencyjnym ul. Wspólna 6, (62-045 Pniewy) lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iodo@ppk-pniewy.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. zawarcia i realizacji umowy na świadczone usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”).
  2. realizacji wniosku o wykonanie przez Spółke usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”).
  3. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy tj. Imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz korespondencji, adresu nieruchomości, na którą wydawane są warunki techniczne przyłączenia do sieci. W przypadku braku nadanego numeru porządkowego nieruchomości, której dotyczy wniosek, wymaganym jest podanie numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się rzeczona nieruchomość.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego świadczenia przez Spółkę usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków umownych wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczególności zaś powiadamiania o przerwach w świadczeniu usług, prawidłowego rozliczania należności za świadczone przez Spółkę usługi oraz uniemożliwienie przeprowadzania procedury reklamacyjnej.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przenoszenia, o ile wynika to z przepisów RODO. Ponadto przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Spółce względem Państwu.

Nie przysługuje Państwu prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.