admin 3 listopada, 2016 Brak komentarzy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pniewy

W związku z pojawiającymi się pytaniami o celowość przeprowadzanych w ostatnich miesiącach działań Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pragnie poinformować, że:

WYMIANA UMÓW Z KLIENTAMI wynika z konieczności dostosowania ich treści do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Nowy wzór oprócz indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera teraz także Ogólne Warunki Umowy oraz zbiór wyciągów z aktów prawnych z taryfą i regulaminem świadczenia naszych usług obowiązującym na terenie Gminy Pniewy.

Tak niski koszt wydruku umów na poziomie 1,42 PLN netto za sztukę był możliwy do uzyskania dzięki rzetelnie przeprowadzonemu postępowaniu przetargowemu, a obowiązek dostarczenia wypełniony przez operatora, który tą samą drogą został wybrany do obsługi spółki. W związku z potrzebą posiadania potwierdzenia odbioru przez Państwa umowy dostarczenie jej listem poleconym jest niezbędne.

OBOWIĄZEK WYKAZANIA TYTUŁU PRAWNEGO DO NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY wynika wprost z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Dlatego niektórzy z Państwa otrzymali także prośbę o dołączenie aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez klienta tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy umowa.

Jako Spółka, w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowego, nie możemy uzyskać ww. danych z Urzędu Miejskiego w Pniewach ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, dlatego liczymy na Państwa wyrozumiałość w związku z koniecznością dopełnienia tego obowiązku formalnego.

WYMIANA WODOMIERZY prowadzona przez nas ma na celu zapewnienie prawidłowego sposobu rozliczania za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Instalowane przez nas urządzenia pomiarowe klasy C mają próg rozruchu już od bardzo minimalnego zużycia. Przeprowadzane wymiany wodomierzy są spowodowane przekroczeniem okresu legalizacyjnego wodomierzy zamontowanych na terenie gminy Pniewy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, wodomierze obecnie instalowane przez Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przystosowane są do odczytów zdalnych . Odczyt zdalny jest możliwy dzięki montowanej na wodomierzu nakładce radiowej.

FAKTURY otrzymujecie Państwo za pośrednictwem operatora pocztowego wprost do skrzynek pocztowych. Nieustannie podnosimy standard obsługi klienta, a kolejnym krokiem będzie udostępnienie Elektronicznego Biuro Klienta, które pozwoli na samodzielne pobieranie dokumentów, przesyłanie wniosków i odbiór faktur w formie elektronicznej. Już teraz odnotowujemy ciągły wzrost liczby klientów przekazujących dane z odczytów przez stronę internetową i odbierających faktury za pomocą poczty elektronicznej.

Powyższa informacja ma charakter poglądowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do siedziby naszej spółki przy ulicy Wspólnej lub Punktu Obsługi Klienta na Rynku, gdzie nasi pracownicy z przyjemnością udzielą Państwu szczegółowych informacji nt. poruszonych wyżej kwestii.