admin 9 kwietnia, 2018 Brak komentarzy

Szanowni Klienci,

w związku z koniecznością dostosowania treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017, poz. 328) wraz z późniejszymi zmianami, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Pniewach w najbliższym czasie prześle niektórym grupom Klientów aneksy do umowy.

Prosimy o zwrot dwóch podpisanych egzemplarzy aneksów – listownie na adres siedziby spółki lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Rynek 11a, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentów.