Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewy, dnia 6 czerwca 2019 r.

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od dnia 19. 06.19 r. obowiązywać będzie nowa cena świadczonych usług tj. wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Wysokość nowej ceny za wywóz 1 metra sześciennego nieczystości ciekłych wynosić będzie 18,91 zł netto – 20,42 zł brutto.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na lata 2018 – 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata (do połowy czerwca 2021 r.) taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Pniewy.
Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 13 czerwca 2018 roku
 

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018 – 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata (do połowy czerwca 2021 r.) taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Pniewy.
Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 13 czerwca 2018 roku
 

INFORMACJA

Szanowni Klienci,

w związku z koniecznością dostosowania treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017, poz. 328) wraz z późniejszymi zmianami, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Pniewach w najbliższym czasie prześle niektórym grupom Klientów aneksy do umowy.

Prosimy o zwrot dwóch podpisanych egzemplarzy aneksów – listownie na adres siedziby spółki lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Rynek 11a, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentów.